Podpora vzdělávání v oblasti migrace a azylu

Program „Podpora vzdělávání v oblasti migrace a azylu“ je určen organizacím rozvíjejícím svoji činnost v oblasti vzdělávání a osvěty veřejnosti na téma migrace a azylu. Jde zejména o vysvětlení rozdílu v pojmech a poukázání na následnou integraci těchto osob do společnosti a vyzvednutí přínosu migrace.

Otevřený

GRANT JE UKONČENÝ

Popis

Projekt sleduje posílení inkluze skrze etablovaný program multikulturní výchovy, interkulturníhovzdělávání a další tvořivé aktivity tolerance k jiným kulturám a národnostem. Cílem je zvýšit povědomí o migraci, poukázat na rozdíl mezi žadatelem o azyl a migrantem a vyzvednout přínos migrace a rozmanitosti kultur pro území České republiky.

Co chceme podporovat?

Důraz na vzdělávání a zvýšení povědomí o cizincích (migrantech a azylantech) a odbourávání předsudků.

Na jaká kritéria budeme klást důraz?

Dlouhodobá a systematická práce s laickou nebo odbornou veřejností a politiky.

Je potřebné stanovit: jak moc bude předkládaný projekt součástí dlouhodobých a systematických aktivit zaměřených na jasně vymezenou cílovou skupinu a měřitelnou změnu postoje u ní.

Kdo může žádat o příspěvek:

Nestátní neziskové organizace

Kdo nemůže žádat o příspěvek:

Organizace sídlící mimo území ČR
Organizace poskytující své služby mimo ČR

Cílové skupiny:

laická, odborná veřejnost a politici. Dané aktivity mají být směřovány primárně tam, kde je potřeba dosáhnout změny postoje.

Jaké náklady nebudou podpořeny:

Investiční náklady

Nadace neposkytuje příspěvky zpětně

Proces žádosti

Systém grantového řízení je jednokolový.
Uzávěrka příjmu žádostí je 15. 11. 2018 v 12:00 hod. Do tohoto data je nutné žádost doručit v elektronické podobě. V listinné podobě je rozhodující razítko pošty na obálce, v každém případě je ale nutné zaslat do 15. 11. 2018 žádost také v elektronické podobě.

Úspěšný žadatel bude kontaktován a následně mu bude zaslána darovací smlouva k podpisu. Daný subjekt bude také zveřejněn na stránkách naší nadace.

Maximální možná výše příspěvku: 200.000,- Kč na žadatele
V jaké měně jsou příspěvky přidělovány: Česká koruna.

ŽÁDOST O GRANT

GDPR

Grantové pravidla


podporujeme integraci cizinců v čr

sleduje jako hlavní myšlenku zachování otevřenosti České republiky vůči cizincům. Z toho důvodu je účelem nadace komunikovat přínos cizinců pro českou společnost, podporovat jejich integraci do společnosti a zachovat tak otevřenost České republiky. Tuto myšlenku šíříme zejména prostřednictvím vlastních projektů, například soutěží, odcenení a také prostřednictvím grantů, které vyhlašujeme průběžně.